РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ И СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ЗВЕЧАН“ ЗВЕЧАН

by Marko R
  1. Именује се Ненад Радовановић, струковни мастер инжењер машинства, за директора Јавног комуналног и стамбеног предузећа ,,Звечан“ Звечан, на период од четири године.
  2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у ,,Службеном гласнику Републике Србије“.3. Ово решење је коначно.
  3. Решење објавити, са образложењем у ,,Службеном гласнику Републике Србије“, ,,Службеном листу општине Звечан“ и на интернет страници општине Звечан.

Образложење

Привремени орган општине Звечан је на седници одржаној 24.01.2022. године донео Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног и стамбеног предузећа ,,Звечан“ Звечан, чији је оснивач општина Звечан 01 Број 016-1/50. Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног и стамбеног предузећа ,,Звечан“ Звечан објављен је у „Службеном гласнику РС“ број 10/22 од 28.01.2022. године, у „Службеном листу општине Звечан“ бр. 1/22, у дневним новинама „Данас“ и на интернет страници општине Звечан.
Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени су услови за избор директора и докази који се достављају уз пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене конкурсом, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног комуналног предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа (,,Службени гласник РС“ број 65/16).
У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање директора Јавног комуналног и стамбеног предузећа ,,Звечан“ Звечан, пристигла је једна (1) пријава. Комисија за спровођење конкурса за избор директора Јавног комуналног и стамбеног предузећа ,,Звечан“ Звечан, чији је оснивач општина Звечан (у даљем тексту: Комисија), утврдила је да је пристигла пријава благовремена и разумљива.
На истој седници, Комисија је саставила Списак од једног (1) кандидата који испуњава услове за учешће у изборном поступку и заказала за 14.03.2022. године усмени разговор са кандидатом, ради провере његове стручне оспособљености, знања и вештина.
Кандидат је обавештен о дану, месту и времену отпочињања изборног поступка, са напоменом да ће се сматрати да је одустао од учешћа у поступку за избор директора у случају недоласка у заказано време.
Након спроведеног изборног поступка, у ком је кандидат оцењиван сходно Уредби о мерилима за именовање директора јавног предузећа (,,Службени гласник РС“ број 65/16) Комисија је саставила Ранг листу са једним кандидатом који је са најбољим резултатом испунио мерила за избор директора Јавног комуналног и стамбеног предузећа ,,Звечан“ Звечан, на основу бројчано исказаних резултата, односно оцене стручне оспособљености које је кандидат добио на основу увида у податке из пријаве и просечне оцене Комисије добијене након усмене провере кандидата, и то:

Редни број: 1
Име и презиме кандидата: Ненад Радовановић
Просечна оцена: 2,363

Комисија је констатовала да је просечна оцена кандидата на Ранг листи сагласна резултату испуњених мерила за избор директора јавног предузећа, односно показаним знањима и вештинама кандидата у изборном поступку.
Записник о изборном поступку и Ранг листу, Комисија је доставила Општинској управи општине Звечан, сходно члану 41. став 2. Закона о јавним предузећима.
Сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима Општинска управа општине Звечан је припремила акт о именовању првог кандидата са ранг листе и доставила га на усвајање, Привременом органу општине Звечан.
Имајући у виду све напред наведено у складу са чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник РС“ број 15/16 и 88/19), на основу спроведеног јавног конкурса, Привремени орган општине Звечан доноси решење као у диспозитиву.
Решење о именовању директора коначно је, сходно одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.
Упутство о правном средству: Ово Решење је коначно и против истог се може покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог Решења.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЗВЕЧАН

01 Број 016-1/516
У Звечану, 21. март 2022. године

ПРЕДСЕНИК
Иван Тодосијевић, с.р.

Повезани чланци

Skip to content