JАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА У ЦИЉУ ПОДРШКЕ ПРЕРАЂИВАЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП КОСОВО И МЕТОХИЈА У 2022. ГОДИНИ

by Marko R

Канцеларија за Косово и Метохију у координацији са јединицама локалне самоуправе АП Косово и Метохија спроводи Програм расподеле и коришћења подстицајних средстава за развој пољопривреде на подручју АП Косово и Метохија у 2022. години (у даљем тексту: Програм) који између осталог има за циљ и упошљавање жена и младих кроз унапређење пословног амбијента и повећање конкурентности у оквиру сектора прерађивачке индустрије путем улагања у развој и модернизацију постојећих или у уређење, реконструкцију, санацију и опремање нових прерађивачких капацитета.
Јединице локалне самоуправе АП Косово и Метохија обухваћене овим јавним позивом су: Витина, Вучитрн, Гњилане, Гора, Звечан, Зубин Поток, Исток, Клина, Косовска Каменица, Косовска Митровица, Косово Поље, Лепосавић, Липљан, Ново Брдо, Обилић, Ораховац, Пећ, Призрен, Приштина, Србица, Урошевац и Штрпце.

Подстицаји се додељују за следеће намене:
⦁ Уређење, санацију и реконструкцију постојећих објеката и просторија за прикупљање и складиштење млека и млечних производа, меса, воћа/поврћа, алкохолних пића и др.;
⦁ набавку нових производних линија за покретање прерађивачке делатности или проширење асортимана производа, односно прерађивачких система, укључујући, између осталог, системе за прераду и финалну производњу, у виду појединачних линија за обраду и/или паковање и комплетних производних целина;
⦁ набавку нових машина и/или опреме у циљу модернизације постојећих или опремања нових прерађивачких капацитета;
⦁ подизање капацитета земљорадничких задруга.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
Право на учешће и коришћење подстицаја имају физичка лица, регистрована пољопривредна газдинства (као и газдинства СПЦ), земљорадничке задруге, предузетници и правна лица са територије АП Косово и Метохија која испуњавају следеће услове:
⦁ да је претежна делатност лица: примарна пољопривредна производња, производња или прерада производа из сектора прерађивачке индустрије у области прехрамбене индустрије, односно да је претежна делатност лица обухваћена листом класификационих делатности која је саставни део документације за овај јавни позив – Прилог 1.
⦁ да је, у тренутку подношења пријаве, лице регистровано у АПР Републике Србије, односно у Управи за трезор Републике Србије (регистрована пољопривредна газдинства, земљорадничке задруге, предузетници и правна лица са територије АП Косово и Метохија);
⦁ да лице у текућој и претходној, 2021. години, није постало корисник подстицајних средстава Буџета Републике Србије по овом или сличном основу, осим уколико тражена подстицајна средства доприносе заокруживању процеса производње.

За лица која се на евиденцији Националне службе за запошљавање Републике Србије воде као незапослена, услов је да имају пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, односно на територији општине која објављује овај конкурс.

Подносилац пријаве може поднети једну пријаву за учешће у оквиру које може конкурисати за више активности.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ
⦁ Образац 1 – Пријава пројекта – попуњена, оверена и потписана;
⦁ Образац 2 – Изјава Подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу подстицаја;
⦁ Очитана лична карта подносиоца пријаве (копија личне карте уколико је документ без чипа);
⦁ Извод из евиденције незапослених лица НСЗ РС / извод из АПР РС о регистрацији привредног субјекта / извод из Управе за трезор РС о регистрацији пољопривредног газдинства;
⦁ Уверење надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити старије од 6 месеци – оргинал или оверена копија од стране надлежног органа овере).
⦁ Финансијска документација: Биланс стања, биланс успеха и/или статистички извештај за 2021. годину (за привредне субјекте).
Заинтересована лица пријаве могу поднети у згради Привременог органа општине на територији АП Косово и Метохија. Јединица локалне самоуправе АП Косово и Метохија задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве.
Сви пратећи обрасци доступни су у јединицама локалних самоуправа АП Косово и Метохија.
Јавни позив је отворен даном објављивања и траје до утрошка средстава опредељених за ове намене.

Прилог 1

Листа класификационих делатности које су прихватљиве за финансирање по намени Програма респоделе и коришћења подстицајних средстава за развој пољопривреде на подручју АП Косово и Метохија у 2022. години
у циљу подршке прерађивачкој индустрији

⦁ Производња прехрамбених производа
⦁ Прерада и конзервисање меса и производа од меса
⦁ Прерада и конзервисање воћа и поврћа
⦁ Производња биљних и животињских уља и масти
⦁ Производња млечних производа
⦁ Производња млинских производа, скроба и скробних производа
⦁ Производња пекарских производа и тестенине
⦁ Прерада и конзервисање рибе, љускара и мекушаца
⦁ Производња кондиторских производа
⦁ Производња осталих прехрамбених производа
⦁ Производња готове хране за животиње

⦁ Производња пића
⦁ Производња безалкохолних пића
⦁ Производња алкохолних пића
⦁ Производња пива и кваса
⦁ Производња вина
⦁ Производња жестоких алкохолних пића (ракија, вињак и сл.)

Повезани чланци

Skip to content