ЗАКЉУЧАК o утврђивању списка кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за избор директора ЈКСП ,,Звечан“ Звечан

by Marko R

Република Србија
Аутономна покрајина Косово и Метохија
Општина Звечан
Комисија за спровођење конкурса за избор директора ЈКСП ,,Звечан“ Звечан
01 Број 016-1/423/1
Датум: 03.03.2022. године
Звечан

На основу члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/2016 и 88/2019) и члана 14. став 1. Одлуке о начину и поступку избора и именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Звечан („Службени лист општине Звечан“, број 1/2022), Комисија за спровођење конкурса за избор директора Јавног комуналног и стамбеног предузећа ,,Звечан“ Звечан, на седници одржаној 03.03.2022. године доноси

ЗАКЉУЧАК
о утврђивању списка кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за избор
директора ЈКСП ,,Звечан“ Звечан

Утврђује се списак са једним кандидатом за избор директора Јавног комуналаног и стамбеног предузећа ,,Звечан“ Звечан, чија је пријава на јавни конкурс, објављен у ,,Службеном гласнику Републике Србије“, број 10/2022 од 28.01.2022. године, благовремена, потпуна и разумљива и који ће учествовати у даљем изборном поступку:

1.Ненад Радовановић, струковни мастер инжењер машинства из Звечана, улица Светог Саве бр. 4

Овај закључак објавити на огласној табли Општинске управе општине Звечан и на званичној интернет страници општине Звечан.

Образложење

Правни основ за доношење Закључка о утврђивању списка кандидата који испуњавају услове за избор директора ЈКСП ,,Звечан“ Звечан, чији је оснивач општине Звечан садржан је у члану 40. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/16 и 88/19) и члану 14. став 1. Одлуке о начину и поступку избора и именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Звечан („Службени лист општине Звечан“, број 1/2022), којима је прописано да по истеку рока за подношење пријава Комисија прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и саставља списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

По истеку рока за подношење пријаве на оглас о јавном конкурсу за избор директора ЈКСП ,,Звечан“ Звечан, објављен дана 28.01.2022. године у „Службеном гласнику РС“ број 10, Комисија за спровођење конкурса за избор директора ЈКСП ,,Звечан“ Звечан прегледала је приспеле пријаве. С обзиром да је за избор директора Јавног комуналног и стамбеног предузећа ,,Звечан“ Звечан пристигла једна пријава, Комисија је донела Закључак као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Љиљана Аксентијевић, с.р.

Повезани чланци

Skip to content