ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ И СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ЗВЕЧАН“ ЗВЕЧАН

by Marko R

Подаци о јавном предузећу:
Јавно предузеће послује под именом: Јавно комунално и стамбено предузећа “Звечан“ Звечан.
Скраћено пословно име: ЈКСП “Звечан“ Звечан.
Седиште: Звечан ул. Краља Милутина 17
Матични број: 09145001
ПИБ: 100017826
Претежна делатност предузећа: 38.11 – сакупљање отпада који није опасан
Подаци о радном месту:
Директор Јавног комуналног и стамбеног предузећа “Звечан“ Звечан.
Директор се именује на одређено време на мандатни период од четири године.
Услови за именовање директора јавног предузећа:
1) да је пунолетно и пословно способно лице;
2) да је држављанин Републике Србије;
3) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
4) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 3.;
5) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
6) да познаје област корпоративног управљања;
7) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
8) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
9) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
10) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
а) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС” бр. 65/16).
Место рада: Звечан, Краља Милутина 17
Рок за подношење пријаве је 30 (тридесет) дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс
Уз пријаву на јавни конкурс прилажу се:

 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у ,,Службеном гласнику РС“);
 • диплома о стеченом високом образовању;
 • исправе којима се доказује радно искуство (потврде и други акти из којих се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева условима постављено високо образовање);
 • исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (потврде и други акти из којих се доказује да лице има најмање три године радног исукства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа);
 • изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу да лице није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
 • доказ надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 • доказ надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
  a) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
  б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
  в) обавезно лечење наркомана,
  г) обавезно лечење алкохоличара;
  д) забрана вршења позива, делатности и дужности.
  Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
  Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора ће одбацити закључком против којег није допуштена посебна жалба. Адреса на коју се подносе пријаве:
  Пријава на јавни конкурс са доказима о испуњености услова подноси се у запечаћеној коверти, препорученом пошиљком путем поште или лично преко писарнице општинске управе општине Звечан, на адресу:

Комисији за спровођење конкурса за избор директора
Општина Звечан
38227 Звечан
Краља Милутина бр. 5
са назнаком:
,,Пријава на јавни конкурс за именовање директора ЈКСП „Звечан“ Звечан

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу
Мирјана Васић, телефон број 028/ 664-726 .

Текст огласа о јавном конкурсу за избор директора ЈКСП ,,Звечан“ Звечан објављен је у ,,Службеном гласнику РС“ број 10 од 28. јануара 2022. године.

Повезани чланци

Skip to content