ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ И СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ЗВЕЧАН“ ЗВЕЧАН

by Sanja Sevic

Објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије“  број 105 од 05. августа 2020. године.

На основу члана 36.став 3. и чл. 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“,  број 15/16 и 88/19) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног и стамбеног предузећа „Звечан“, Звечан чији је оснивач општина Звечан 01 Број 016-1/947 од 31.07.2020. године, Привремени орган општине Звечан  објављује

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ И СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ЗВЕЧАН“ ЗВЕЧАН

1. Расписује се јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног и стамбеног предузећа “Звечан“ Звечан, чији је оснивач општина Звечан.

2. Подаци о јавном предузећу:

Име предузећа: Јавно комунално и стамбено предузећe “Звечан“ Звечан.

Скраћено пословно име: ЈКСП “Звечан“ Звечан.

Седиште: Звечан ул. Краља Милутина бб.

Матични број: 09145001

ПИБ: 100017826

Претежна делатност предузећа: 38.11 – сакупљање отпада који није опасан.

3. Радно место:

Директор Јавног комуналног и стамбеног предузећа “Звечан“ Звечан.

Директор Предузећа се именује на одређено време на мандатни  период од четири године.

4. За избор директора предузећа потребно је испунити следеће услове:

– да је пунолетно и пословно способно лице;

– да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

 – да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2.;

– да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

– да познаје област корпоративног управљања;

 – да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

– да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу   функције у органу политичке странке;

– да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;

– да му нису изречене мере безбедности у складу са Законом којим се уређују кривична дела и то:

а) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

б) обавезно психијатријско лечење на слободи;

в) обавезно лечење наркомана;

г) обавезно лечење алкохоличара;

д) забрана вршења позива, делатности и дужности.

5. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама радајавног предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС” бр. 65/16).

6. Место рада: Звечан, на адреси седишта Јавног предузећа.

7. Рок за подношење пријаве је 30  (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања  овог јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

8. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства, податке о познавању корпоративног управљања и податке о посебним областима знања.

Уз пријаву са личном и радном биографијом (са навођењем на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство до подношења пријаве) прилажу се и:

9. Докази о испуњености услова у оригиналу или овереној фотокопији, и то:

– извод из матичне књиге рођених ( издат у складу са Законом о матичним књигама),

– уверење о пословној способности (издато од стране надлежног центра за социјални рад), – уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у “Службеном гласнику РС”),

– диплома о стеченом високом образовању,

– исправе којима се доказује радно искуство од најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева условима постављено високо образовање,

– исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа од најмање три године,

 – изјава кандидата да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

a) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

б) обавезно психијатријско лечење на слободи;

в) обавезно лечење наркомана,

г) обавезно лечење алкохоличара;

д) забрана вршења позива, делатности и дужности и

– документ да познаје област корпоративног управљања.

Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

10. Адреса на коју се подносе пријаве:

Пријава на јавни конкурс са документацијом и доказима подносе се у запечаћеној коверти, препорученом пошиљком путем поште или лично преко писарнице општинске управе општине Звечан, на адресу:

Општина Звечан

Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавног предузећа чији је оснивач општина Звечан,

са назнаком: Пријава на јавни конкурс за избор директора ЈКСП „Звечан“ Звечан

 –НЕ ОТВАРАЈ-

Краља Милутина бр. 5

38227 Звечан

11. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Мирјана Васић, телефон број 028/ 664-726 сваког радног дана од 8 до 15 часова.

Повезани чланци

Skip to content