Инвестиције

by veljko

РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА

ЗА ОПШТИНЕ КОСОВСКА МИТРОВИЦА,

ЗВЕЧАН И ЗУБИН ПОТОК

 

Општи и посебни циљеви пројекта су дефинисани као:

 • Решење вишегодишњег проблема водоснабдевања севера Косова и Метохије и редовно снабдевање пијаћом водом;
 • Стабилан и независан систем водоснабдевања за насељена места која припадају општинама Косовска Митровица, Звечан и Зубин Поток;
 • Обезбеђење нових радних места.

Пројекат обухвата следеће основне делове водоводног система:    

 • Водозахват из акумулације Газиводе;
 • Пострoјење за пречишћавање воде за пиће и постројење за бистрење;
 • Главне доводе сирове воде до постројења за пречишћавање и пречишћене воде до прикључака на градске водоводне мреже општина Зубин Поток, Косовска Митровица и Звечан;
 • Пумпне станице на доводу;
 • Посебне објекте на водоводу који проистичу из услова транспорта воде – резервоари, тунелске деонице итд;
 • Прекидну комору и објекте на цевоводу;
 • Систем екстерних енергетских напајања и сигнализације.

Систем је опремљен савременом хидро машинском опремом, безбедним енергетским напајањем, као и модерним уређајима за контролу рада свих кључних делова регионалног водовода.

За потребе све три општине у периоду 2010. – 2011. године обезбеђен је дугорочни кредит за финансирање капиталних инвестиција изградње регионалног система водоснабдевања општина Косовска Митровица, Звечан и Зубин Поток и израђена пројектно техничка документација за заједничку изградњу регионалног система водоснабдевања.

Током 2013. године потписан је Уговор о реализацији пројекта, односно извођењу радова са МПП „Јединство“ из Севојна (односно конзорцијум који чине МПП „Јединство“А.Д., Севојно, „Динамик Трејд“, Звечан и ПГП „Колашин“, Зубин Поток).

Током 2014. године потписан је Уговор о вршењу стручног надзора са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду.

У периоду од 2015. – 2018. године реализаовали су се радови према основном Уговору, а   имајући у виду објективне тешкоће настале током реализације пројекта, које су пре свега садржане у неопходним изменама пројектованог стања ради усклађивања са стањем на терену, као и услед почетка спровођења бриселског Споразума и недостајућих финансијских средстава у односу на уговорену вредност за потребе општина Косовска Митровица, Звечан и Зубин Поток, крајем 2018. године  обезбеђена  су додатна финансијска средства од стране Бладе РС за завршетак пројекта изградње регионалног система водоснабдевања, потом потписан Споразум о сарадњи на пројекту између општина Косовска Митровица, Звечан и Зубин Поток, радови приведени крају и постројење стављено у функцију .

За потребе функционисања регионалног система водоснабдевања основано је предузеће РСВ „Газиводе“ ДОО Зубин Поток, овлашћено за пречишћавање и дистрибуцију воде.

На територији општине Звечан је изграђен део тунела, прекидна комора и у функцији је деоница II цевовода у дужини од 9 км. Фабрика воде, која се налази на територији општине Зубин Поток има производни капацитет од 140л/с, а за потребе општине Звечан се испоручује вода у количини од 35 л/с.

Јачање техничких капацитета РСВ на територији општине Звечан

У циљу оптималног функционисања пројекта регионалног система водоснабдевања Косовске Митровице, Звечана и Зубиног Потока, у процесу јачања техничких капацитета, током 2020. године приступило се припремним радњама за реализацију пројеката:

 • Напајање водом новог резервоара од 2000 м3 у Звечану и објекат црпне станице, са циљем пројекта  – обезбеђење везе постојећих резервоарских капацитета са новоизграђеним.
 • Изградња резервоара пијаће воде у Жеровници  и израда цевовода  до места прикључка на регионални водовод са разводом до главног прикључног места на секундарну мрежу, са циљем  пројекта -обезбеђење услова за проширење капацитета резервоарског простора пијаће воде за сеоска насеља Жеровница, Сендо, Банов До и Дољани и повезивање регионалног система водоснабдевања са постоећом секундарном мрежом.

ЗДРАВСТВЕНО – РЕКРЕАТИВНИ  ЦЕНТАР

„РАЈСКА БАЊА „ У БАЊСКОЈ

Полазећи од чињеничне нераскидиве повезаности народа и цркве, улога Канцеларије за КиМ Владе РС и СПЦ на очувању српског живља на КиМ, потребе за очувањем културно-историјског наслеђа што представља државни национални интерес РС, заједничке жеље Владе РС и СПЦ за стварањем услова за одрживи опстанак, а имајући у виду све аспекте развоја, крајем 2015. године потписан је Трипартитни Споразум о обнови терми „Рајска бања“ између Канцеларије за КиМ, Епархије рашко-приренске и општине Звечан .

Предмет потписаног Споразума је садржан у регулисању права и обавеза између свих страна, потписница Споразума у процесу реализације програма изградње и обнове ЗРЦ „Рајска бања“, са тежњом да се процес одрживог развоја ослони на одговарајућу употребу природних ресурса и на савремен приступ инвестицијама и технолошком развоју, а све у сврху јачања постојећих потенцијала, подизања стандарда грађана и стварања услова за развој економски развој заједнице и посебно за развој туризма, а све уз упоредно одвијање физичке и духовне обнове манастира Бањска.

У складу са Програмом развоја бање и насеља Бањска, чији циљ је стављање насеља Бањска у туристичку функцију, стицање свеобухватних услова да „Рајска бања“ буде саставни део система бања Републике Србије и да буде препозната на туристичкој мапи Србије, приступило се изради пројектно-техничке документације и спровођењу појединачних активности са циљем обезбеђења потребних капацитета за коришћење природног ресурса – термоминералне воде, смештајних капацитета и пратећих садржаја, као и активности везаних за инфраструктурно уређење и стављање насеља у туристичку функцију.

Почетак радова на обнови терми, манастира и насеља Бањска је симболично обележен откривањем Споменика води у Бањској, на дан потписивања Споразума – 23.децембра 2015. године.

Током 2016. године и у складу са одредбама Споразума основано је предузеће „Рајска бања“ДОО са основним циљем – изградњом планираних капацитета у оквиру Програма развоја и интезивирани су радови на терену.

Активности су започете припремом терена и изградњом комплекса базена на отвореном, са дечјим базеном и пратећим садржајима.

Током 2017. године започета је реализација изградње савремено опремљеног објекта Spa & Wellness центра спратности Пр+1 и бруто површине 547,80 м2, са просторима за пријем и преглед корисника услуга, хидромасажним кадама, парним купатилом, финском сауном, електромасажним креветима, санитарним блоковима и топлом везом према затвореном пливачком базену смештеног у објекту површине 371,40м2. У завршној фази градње обезбеђен је и додатни простор за пружање угоститељских услуга – snack bar.

Према техничкој документацији и анализи потреба и могућности, базени у комплексу на отвореном су испуњени санитарном водом, док на прелазу према затвореној зони је позициониран базен са термалном водом димензија 8,0х6,0м. Функционалном везом је омогућено коришћење и купање у отвореном и затвореном простору. У објекту затвореног базена, поред пливачког базена димензија 8,0 х12,3 м се налазе и два хидромасажна ђакузија.

Током 2018. године су започети радови на изградњи објекта – Визиторски центар са рестораном и апартманским смештајним капацитетима, спратности Сут+Пр+1+Пк, бруто површине 1.576,06 м2. Објекат садржи холски простор, рецепцију, ресторан са пратећим садржајима (кухињом и оставама), апартманима и студијима, простором за управу објекта, вертикалним и хоризонталним комуникацијама, санитарним блоковима и помоћним садржајима (гаражом, котларницом и вешерницом). Објекат садржи укупно 14 смештајних јединица – апартмана/студија. Архитектонско и просторно решење у објекту омогућава и коришћење простора у приземљу у вишенаменске сврхе – за потребе организације културних догађаја и различитих облика едукација.

Инфраструктурно уређење

У циљу унапређења инфраструктурних услова у насељу Бањска, ради спровођења  програма свеобухватног развоја насеља Бањска,  као и ради доприноса туристичком и економском развоју насеља.

Инфраструктурно уређење и стављање насеља Бањска у туристичку функцију је спроведено кроз две фазе у периоду од 2019-2020. године. Циљ спровођења комплексних активности у оквиру инфраструктурног уређења у првој фази реализације је обухватио радове  на ревитализацији постојећег система водоснабдевања у насељу, појачању снабдевања термалном водом, доградњи канализационе мреже, реконструкцији делова нисконапонске електромреже и јавној расвети, уређењу саобраћајних и јавних површина.

Током прве и друге фазе инфраструктурног уређења у складу са циљевима реализоване су активности на партерном уређењу око објекта Визиторског центра, изградњи пешачке стазе са видиковцем у оквиру комплекса „Рајска бања“ (дуж парцеле Визиторског центра), реконструкцији локалног водовода у насељу Бањска, кабловској канализацији и расплету нисконапонске електро мреже у комплексу „Рајска бања“, изградњи потпорног зида на парцели Визиторског центра, партерном уређењу пешачке зоне, изградњи локала у сутерену Визиторског центра, уређењу јавних површина са комуналним уређењем прелива топле воде од извора до Визиторског центра, изградњи заједничких фукција у комплексу „Рајска бања“ – повећању капацитета грејања за целокупан комплекс и опремању кухиње у Визиторском центру, као и додатном опремању и стављању у функцију изграђеног визиторског центра,опремању ТО Звечан и подизање нивоа опремљености апартмана и соба, партерном уређењу трга са фонтаном и колонадама.

Гарни спа хотел

Након спроведених бројних активности ради стварања инфраструктурних услова, формирања комплекса отворених базена, Spa&Wellness капацитета, изградње Визиторског центра и осталих пратећих активности у насељу Бањска, установљена је потреба за јачањем смештајних капацитета.

Са тим циљем приступило се изради пројектно-техничке документације. Прва фаза реализације пројекта изградње објекта гарни спа хотела је у току. Објекат је  спратности Сут+Пр+1+Пк са укупном бруто површином од 1332 м2 и са смештајним капацитетима у форми четири апартмана и десет студија и пратећим садржајима (хол, рецепција, лоби, ресторан, прихватна кухиња, санитарни блок, вертикална и хоризонтална комуникација, технички простор).

ПОВРАТНИЧКО НАСЕЉЕ „СУНЧАНА  ДОЛИНА“

Имајући у виду потребу за стварњем предуслова за за одрживи опстанак и останак на подручју АП КиМ, као и План унапређења положаја српског и неалбанског становништва, Канцеларија за КиМ је уз свесрдну подршку Владе РС, 2015. године приступила подробној анализи и избору одговарајуће локације за изградњу повратничког насеља, а потом и изради програмско-урбанистичког концепта насеља. На основу расположиве планске документације – Плана детаљне регулације насеља Мали Звечан, насеље „Сунчана долина“ лоцирано на територији општине Звечан, у планским оквирима наведеног документа, а на површини  од 14,70 ха.

У условима у којима није остварив повратак интерно расељених породица у родна или места претходног боравка, значајно је да је општина Звечан препозната као одговарајућа средина са прихватљивим карактеристикама за наставак живота и рада повратничких породица на простору Косова и Метохије.

Свеобухватна подршка реализацији изградње повратничког насеља „Сунчана долина“ пружена је и од стране СПЦ и Епархије рашко-призренске и косовско-метохијске. Канцеларија за КиМ, Епархија рашко-призренска и општина Звечан су 12. јула 2015. године потписале Споразум о изградњи насеља „Сунчана долина“ којим су створени услови за реализацију новог концепта повратка интерно расељених лица на Косово и Метохију.

Локација је омогућила доминантан облик индивидулне градње са високим степеном инсолације за све стамбене објекте.

Почетни радови су се односили на инфраструктурно обезбеђење – саобраћајнице и приступне стазе, енергетске и електро инсталације, као и инсталације водовода и канализације и одвођење атмосферских вода.

Урбанистичка и пројектно-техничка документација је обухватила  простор за изградњу око 300 стамбених јединица у објектима пројектованим уз употребу елемената традиционалне народне архитектуре , као и пратећим објектима са свим неопходним садржајима за потребе становника насеља, односно комплекса: простор за друштвене активности, простор услужно-тржног центра, простор амбуланте, објекат дечје установе и цркву.

Изградња стамбених објеката је спроведена у више фаза у складу са динамиком финансирања.

Током шест фаза изградње изграђено је:

 • Прва фаза – 19 стамбених објеката са 30 стамбених јединица;
 • Друга фаза – 22 стамбена објекта са 44 стамбене јединице;
 • Трећа фаза – 14 стамбених објеката са 28 стамбених јединица;
 • Четврта фаза – 32 стамбена објекта са 57 стамбених јединица;
 • Пета фаза – 15 стамбених објеката са 46 стамбених јединица и
 • Шеста фаза  – 9 стамбених објеката са 46 стамбених јединица, чија је реализација у току.
 • У току су и припремне активности за почетак реализације седме фазе изградње која обухвата 7 стамбених објеката са 32 стамбене јединице.

Изградња објекта дечје установе је започета у оквиру треће фазе радова.

Петом и шестом фазом радова обухваћене су и активнсоти на спољном уређењу око објеката и уређењу јавних површина и платоа.

У комплексу насеља започето је са изградњом цркве, а 09. jуна 2020. године освештани су темељи новог православног храма посвећеног Светом краљу Стефану Дечанском.

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ТВ „МОСТ“

Са циљем обезбеђења услова и јачања капацитета за квалитетно и правовремено информисање наше јавности на простору КиМ, јасне потребе за стварање квалитетних и савремених техничких услова за рад и функционисање ЈП „ТВ Мост“, приступило се процесу анализе потреба и услова за изградњу новог пословног простора медијске куће. 

Влада РС је, имајући разумевања за потребе нашег становиништва и институција које функционишу на простору КиМ, обезбедила средства за изградњу просторних  капацитета, а додатним пројектом обухваћено је и финансирање опремања објекта савременом дигиталном опремом за потребе ТВ Мост-а и Радија Косовска Митровица.

Сврсисходност и заштита права на информисаност Срба са Косова и Метохије у периоду од оснивања телевизије – 2002. године до данас, осликана  је и утемељена кроз реч, став и и пренету информацију са канала које покрива ТВ Мост са својим дописништвима. Очигледно досадашње  пословање  у  непримереним и неодговарајућим  рада ТВ „Мост“ ,   која чини окосницу информисања на Косову и Метохији, изграђеног ауторитета и  са препознатљивим програмом и номиналним аудиторијумом на свом каналу и каналима модерних комуникација на простору КиМ, Србије и окружења,  а ради подизања нивоа и квалитета информисаности, као и чињеница да ТВ Мост већ низ година организује своје пословање у Звечану, представили су основ за избор локације за изградњу новог објекта на простору наше општине, конкретно у оквиру повратничког насеља „Сунчана долина“.

Објекат је пројектован на основама  стандардног и класичног  приступа изградњи наменског пословног објекта, уз прилагођавање условима локације и окружења, функционално и архитекстонски уз поштовање техничко-технолошких потреба  медија, дефинисаних оквира развоја у складу са трендовима и брзином развоја комуникација и преноса информација.

Специфичност објекта је садржана у погледу примене дигиталног преноса сигнала, одговарајуће намене свих потребних инсталација и техничком решењу антенских стубова, као и у погледу обезбеђења осталих просторних потреба медијске куће – функционалних ТВ студија и радијских студија за производњу и емитовање програмских садржаја, режије, монтаже, архивирања историјске грађе, складиштења осетљиве техничке опреме и сценографије.

Грађевински радови на изградњи објекта спратности Сут+Пр+1 и површине 2.730 м2 су у току.

ПЛАНИРАНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Општина Звечан планира да у наредном периоду настави са тенденцијом развоја и са континуираном динамиком реализације пројеката који ће поспешити инфраструктурни, социјални и економски развој општине и подићи степен стандарда грађана на виши ниво.

У том контексту општина је радила и на припреми предлога приоритетних пројеката за текућу годину, а има и осмишљен путоказ за дугорочнији (вишегодишњи) период, када се ради о планираним пројектима.

*

У оквиру изградње стамбених капацитета постоји континуитет у изградњи стамбених објеката у оквиру повратничког насеља „Сунчана долина“ кроз реализацију седме фазе, као и кроз спровођење парцелације, израде ограде комплекса и изградње спортских терена.

Када је реч о изградњи колективних стамбених објеката, у текућој години акценат је на сеоским насељима, ради обезбеђења станова за породице са децом и стварања услова за њихов живот и рад у тој средини – у срединама са постојећим добрим условима за школовање и пружање примарне здравствене заштите, као и  инфраструктурним условима. У наредном периоду ће се наставити са овим обликом стварања нових стамбених капацитета за домицилно становништво.

*

Планиран је и наставак инвестиционих  улагања ради јачања инфраструктурних и туристичких капацитета у оквиру „Рајске бање“ и насеља Бањска. План обухвата реализацију друге фазе изградње гарни спа хотела са стационарним садржајем и стварањем услова за јачање здравственог туризма, а затим и пројекте опремања објекта хотела и партерног уређења. 

Реализацијом пројекта регулације Бањске реке, која као бујична вода својим средњим током протиче кроз густо насељени део насеља Бањска, а десном обалом се у једном делу ослања и на комплекс ЗРЦ „Рајска бања“ , регулисало би се корито и обале водотока  у деоници дужине 1.700 м и тиме би се обезбедила заштита од изливања и плављења, заштита стамбених и пословних објеката, заштита објекта основне школе, као и уређење шеталишне зоне у појасу Бањске реке и изградњу колско-пешачких прелаза преко реке са обезбеђењем приступа до објекта гарни спа хотела.

Планирано је и јачање инфраструктурних капацитета са реализацијом пројекта изградње прикључка новоизграђене саобраћајнице са постојећим приступним путем, чиме ће се стећи могућност квалитетне саобраћајне организације у насељу и дугорочно посматрано – стварање услова за наставак археолошких истраживања у зони заштите манастира Бањска.

*

У оквиру инфраструктурног развоја на територији општине планирани су и пројекти санације градског трга и партерних уређења око изграђених стамбених објеката и објеката који су у фази изградње, као и партерних уређења јавних простора.

Путна инфраструктура ће бити квалитетнија и опремљенија по реализацији планираних пројеката реконструкције и асфалтирања улица у насељу Звечан, пута према насељу Мали Звечан и пута Житковац – Грабовац. Наставиће се у континуитету са пројектима реконструкције мреже некатегорисаних путева. Појачаном степену безбедности у саобраћају допринеће пројекти изградње тротоара у улици Краља Петра и обезбеђења вертикалне и хоризонталне сигнализације у улици Краља Милутина, као високо фреквентним улицама у насељу.

*

Са циљем побољшаног електроснабдевања на територији општине планира се реконструкција нисконапонских мрежа у густо насељеним срединама.

*

Наставиће се са улагањем у развоје пољопривреде путем реализације бројних програма подржаних од стране Владе РС и Канцеларије за КиМ, који ће обезбедити јачање изграђених пољопривредних капацитета сеоских газдинстава и допринети одрживом опстанку и економском развоју на територији наше општине.

Повезани чланци

Skip to content