Енергетика

by veljko

Корисна енергија се у општини Звечан заснива на коришћењу електричне енергије, која се добија из термоелектране Косово А&Б у Обилићу. Чести kVарови у електрани потресају читаву територију Косова, прекидајући све могуће привредне и друштвене делатности. Иако се у последњих годину дана стање стабилизовало, територија Звечана је углавном у мраку. Због тешке економске ситуације и затварања Компаније Трепча, већина становника је остала без посла и није у стању да подмири своје рачуне КЕК-у. Ту треба навести и нерешену политичку ситуацију и револт већинског српског становништва које одбија да потрошену енергију плаћа КЕК-у. Поред електричне енергије користе се и чврста горива – дрво и угаљ, углавном за грејање просторија. Количина течних горива се користи у мањој количини, плинске пећи и агрегати.

Планови за решавање проблема напајања
нсталисана снага у ЕЕО 110/35 kV и 35/10 kV
ТЦ 110/35kV ВАЛАЧ, 60 + 31,5 MVA
ТЦ 35/10 kV МИТРОВИЦА 1, 3×8 MVA
ТЦ 35/10 kV ВАЛАЧ 8 MVA
Инсталисана снага у ЕЕО 35/6,3 kV и 35/3,3 kV,
ТЦ 35/6,3 kV ЕНЕРГЕТИКА, 2×16 MVA
ТЦ 35/3,3 kV ЕНЕРГЕТИКА, 2+2+3 MVA

 

Максимална снага потрошње у Звечану у периоду од 1999 до 2005 се кретала од 5 MW до 7,5 MW, док се максимална снага потрошње електричне енергије у северном делу Митровице у периоду од 1999 до 2005 године кретала са константним порастом од 19 MW до 32 MW.

Тренутно енергетско стање у Звечану

Локалне редукције због ограничене пропусне моћи елемената дистрибутивног система и нерационалне потрошње електричне енергије. Ограничена потрошње електричне енергије су најчешће због недостатка електричне енергије из ЕЕС-а, због примене програма А,Б,Ц (КЕК) пад напона до крајњих потрошача већи од 15%. Технички губици већи од 15%.

Тренутно енергетско стање у северном делу Митровице

Дефицит снаге у ТЦ 35/10 kV Митровица 1. Ограничење потрошње електричне енергије због недостатка електричне енергије из ЕЕС-а, као и због примене програма АБЦ (КЕК) пад напона до крајњих потрошача већи од 10%. Технички губици већи од 5%.

Мере за решавање проблема напајања електричне енергије Звечана и Митровице

У постројењу 110/35 kV Валач замењен је трансформатор снаге 20 MVA, трансформатором снаге 60 MVA. Изградња нове ТЦ 35/10 kV, 1×12 MVA (2×12 MVA) на малом Звечану. Изградња новог 35 kV далековода Валач – Мали Звечан. Уклапање нове ТЦ 35/10 kV на Малом Звечану на постојећи 35 kV далековод Митровица 1 – Митровица 2. Електроенергетско стање у северној Митровици и Звечану након замене трансформатора снаге у Валачу, решио је проблем преоптерећења трансформације 110/35kV, али и побољшао напонске прилике у мрежи 35, односно 10 и 0,4 kV

У Звечану је ситуација тешка због старости електроенергетских објеката, ограничене пропусне моћи елемената дистрибутивног система и условљених врло ригорозних ограничења потрошње од стране КЕК-а. Потребна су финансијска средства за решавање проблема напајања електричном енергијом Звечана и северне Митровице. Постројења 35/10 kV, 1×12 MVA, на малом Звечану, 35 kV страна – три водне ћелије, једна трафо ћелија и једна мерна ћелија, трансформатор снаге 12 MVA и грађевински део ТЦ), 10 kV развод у новом постројењу (4 водне ћелије, 1 трафо ћелија, 1 мерна ћелија и аку батерија), 35 kV далековод Валач – Мали Звечан, 10 kV изводи са изградњом нових ТЦ 10/0,4 kV у Звечану (у првој фази 3 извода за Звечан и један извод за северни део МИтровице).

Процена вредности инвестиције износи око 1.500.000€. Електоенергетско стање у Звечану и северном делу Митровице након изградње нове трафостанице 35/10 kV на Малом Звечану омогућило би се двострано напајање ТЦ 35/10 kV Митровица1 и ТЦ 35/10 Мали Звечан у случају хаварије на једном од напојних 35 kV далековода. Падови напона и технички губици у дистрибутивном систему Звечана у северној Митровици свели би се на дозвољене вредности. Растерећење ТЦ 35/10 kV Митровица 1.

Повезани чланци

Skip to content