Географске карактеристике

by veljko

Шире посматрано, подручје општине Звечан заузима северни периферни положај Косова. Само насеље је смештено на северној страни Косовске котлине у долини реке Ибар (на делу где она врши лактасто скретање) као и на додиру огранака Копаоника, Мокре Горе и Рогозне. Топографски положај насеља је одређен алувијалном равни реке Ибра и падинама околних брда која представљају делове просторне целине брдско-планинског краха. Ибарска долина је са југоистока затворена доминантном вулканском купом Звечана (799 m), Малог Звечана (750 m), Соколицом (918 m) и планином Мајдан (1286 m). Град Звечан, као центар општине је од првог града, Митровице удаљен само 3 km, од Зубиног Потока 15 km, а од Лепосавића који је и најсевернија општина на Косову 28 km. Преко наведених градова Звечан има везу са централним Косовом преко Митровице, преко Зубиног Потока са Црном Гором, и везу са Србијом преко Лепосавића.

Звечан – Гео карта

Карактеристике терена

Звечан се налази на 20° 08′ источне географске дужине и 42° 09′ северне географске ширине. Укупна површина територије општине Звечан је 122,4 km². Број становника на територији општине је око 17000. Подручје у границама општине има равничарско-брдски до нископланински карактер, при чему је рељеф рашчлањен дубоким речним долинама Ибра, Кориљске реке и Хоџиног потока. У њему се издвајају следеће геоморфолошке целине:

Алувијална раван Ибра и његових притока (до 500 m надморске висине) – Река Ибар, односно њена долина у свом горњем делу је клисураста, а низводно од језера Газивода је блажих страна са израженим речним терасама. Геоморфолошка целина алувијална раван обухвата 50,4 ha, или 34,8 % укупне територије насеља.

Подбрђе (од 500 – 600 m надморске висине) – Непосредно од долине Ибра почињу се уздизати побрђа која припадају Копаонику, Мокрој Гори и Рогозни, са просечном надморском висином од 500 – 600 m. Обухватају 89,7 ha површине и чине 62,06 % простора на територији општине.

Нископланински предео – Нископланински предео који се простире у пределу Малог Звечана, захвата површину од 1,3 ha или 0,9 % укупне територије.

 

Геомеханика и геоморфолошки елементи

Геолошку грађу подручја општине Звечан представљају стене палеозојске, мезозојске и кенозојске старости (седименти креде, терцијара и квартара) различите моћности, заступљености и минералошко-петрографског састава. Према начину постанка ове стене су седиментног и магматског порекла. Магматске стене које учествују у грађи терена северозападно од Звечана припадају групи везаних стена. Оне су водонепропусне, са нагибима 6-15 %, а носивост им је око 10-30 kN/m². Палеозојски шкриљци преовлађују североисточно од Звечана, нагиби падина нису већи од 15%, што утиче на њихову стабилност, а носивости су преко 30 kN/m².

Педолошке карактеристике

Насеље Звечан са својим градским грађевинским рејоном простире се на територији која обухвата три различита типа земљишта:

Делувијално земљиште – Делувијално земљиште се простире долином реке Ибра, на њеној десној обали и спада у групу генетски неразвијених земљишта, а јавља се на прелазу брдсо-планинског рељефа у равничарски и под сталним је утицајем процеса. Овај тип земљишта је без присуства карбоната и са неутралном до слабо киселом реакцијом земљишног раствора, јако је дренирано и богато аутохтоним хумусом, и у природном стању обрасло травном и жбунастом шумском вегетацијом.

Алувијално земљиште – Алувијално земљиште се простире долином реке Ибра, на њеној левој обали, долином Кориљске реке и покрива територију насеља до њених северозападних и западних граниа. Ово земљиште такође спада у групу генетски неразвијених земљишта, песковито-иловастог механичког састава, а по хемијском саставу то је бескарбонатно земљиште неутралне до слабо киселе реакције са мањим садржајем хумуса. Ово земљиште је погодно за наводњавање и баштенску производњу воћа и поврћа.

Црвенкасто-смеђе земљиште – Црвенкасто-смеђе земљиште је заступљено у јужном делу градског рејона, према брду Звечан. По механичком саставу оно спада у иловаста земљишта, сиромашно је хумусом и средње до јако киселе реакције. Погодно је за ратарско-воћарско – виноградарске културе.

Климатске карактеристике

Температура ваздуха, као основни показатељ загрејаности ваздуха говори да је на основу мерења која су вршена, у свим месецима, осим у јануару позитивна. Средња годишња температура ваздуха износи 10,1° С. Највећу позитивну вредност има јули – 19,5° С, а најнижу јануар – 0.3° С. Влажност ваздуха је значајна за карактеристике загађености ваздуха (на територији општине Звечан је лоцирана фабрика за прераду руде са неколико депонија отровних материја, које настају при преради руде. Средња годишња релативна влажност износи 75 %. Највећа влажност је у јануару 85,7 %, а најмања у августу 66,8 %.

Облачност се подудара са токовима влажности а има скоро обрнути ток у односу на годишњи ток температуре ваздуха. Средња годишња облачност креће се око 5 десетина покривеност неба облацима. Највећу облачност има децембар 7,2 десетине, а најмању август 2,9 десетина. Осунчаност је у директној зависности од надморске висине рељефа и облачности. Просечна осунчаност овог подручја износи 2156 часова или годишње 5,9 час/дан, те можемо констатовати да је дужина осунчавања задовољавајућа.

Падавине после температуре имају највећи значај за развитак биљног света. На територији општине Звечан падне годишње 572 mm падавина, од чега највише у новембру, а најмање у марту. Ветрови који су најзаступљенији на територији општине Звечан су из северозападног, северног и југоисточног правца.

 

 

Повезани чланци

Skip to content