Investicije

by veljko

REGIONALNI SISTEM VODOSNABDEVANJA

ZA OPŠTINE KOSOVSKA MITROVICA,

ZVEČAN I ZUBIN POTOK

 

Opšti i posebni ciljevi projekta su definisani kao:

 • Rešenje višegodišnjeg problema vodosnabdevanja severa Kosova i Metohije i redovno snabdevanje pijaćom vodom;
 • Stabilan i nezavisan sistem vodosnabdevanja za naseljena mesta koja pripadaju opštinama Kosovska Mitrovica, Zvečan i Zubin Potok;
 • Obezbeđenje novih radnih mesta.

Projekat obuhvata sledeće osnovne delove vodovodnog sistema:    

 • Vodozahvat iz akumulacije Gazivode;
 • Postrojenje za prečišćavanje vode za piće i postrojenje za bistrenje;
 • Glavne dovode sirove vode do postrojenja za prečišćavanje i prečišćene vode do priključaka na gradske vodovodne mreže opština Zubin Potok, Kosovska Mitrovica i Zvečan;
 • Pumpne stanice na dovodu;
 • Posebne objekte na vodovodu koji proističu iz uslova transporta vode – rezervoari, tunelske deonice itd;
 • Prekidnu komoru i objekte na cevovodu;
 • Sistem eksternih energetskih napajanja i signalizacije.

Sistem je opremljen savremenom hidro mašinskom opremom, bezbednim energetskim napajanjem, kao i modernim uređajima za kontrolu rada svih ključnih delova regionalnog vodovoda.

Za potrebe sve tri opštine u periodu 2010. – 2011. godine obezbeđen je dugoročni kredit za finansiranje kapitalnih investicija izgradnje regionalnog sistema vodosnabdevanja opština Kosovska Mitrovica, Zvečan i Zubin Potok i izrađena projektno tehnička dokumentacija za zajedničku izgradnju regionalnog sistema vodosnabdevanja.

Tokom 2013. godine potpisan je Ugovor o realizaciji projekta, odnosno izvođenju radova sa MPP „Jedinstvo“ iz Sevojna (odnosno konzorcijum koji čine MPP „Jedinstvo“A.D., Sevojno, „Dinamik Trejd“, Zvečan i PGP „Kolašin“, Zubin Potok).

Tokom 2014. godine potpisan je Ugovor o vršenju stručnog nadzora sa Građevinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu.

U periodu od 2015. – 2018. godine realizaovali su se radovi prema osnovnom Ugovoru, a   imajući u vidu objektivne teškoće nastale tokom realizacije projekta, koje su pre svega sadržane u neophodnim izmenama projektovanog stanja radi usklađivanja sa stanjem na terenu, kao i usled početka sprovođenja briselskog Sporazuma i nedostajućih finansijskih sredstava u odnosu na ugovorenu vrednost za potrebe opština Kosovska Mitrovica, Zvečan i Zubin Potok, krajem 2018. godine  obezbeđena  su dodatna finansijska sredstva od strane Blade RS za završetak projekta izgradnje regionalnog sistema vodosnabdevanja, potom potpisan Sporazum o saradnji na projektu između opština Kosovska Mitrovica, Zvečan i Zubin Potok, radovi privedeni kraju i postrojenje stavljeno u funkciju .

Za potrebe funkcionisanja regionalnog sistema vodosnabdevanja osnovano je preduzeće RSV „Gazivode“ DOO Zubin Potok, ovlašćeno za prečišćavanje i distribuciju vode.

Na teritoriji opštine Zvečan je izgrađen deo tunela, prekidna komora i u funkciji je deonica II cevovoda u dužini od 9 km. Fabrika vode, koja se nalazi na teritoriji opštine Zubin Potok ima proizvodni kapacitet od 140l/s, a za potrebe opštine Zvečan se isporučuje voda u količini od 35 l/s.

Jačanje tehničkih kapaciteta RSV na teritoriji opštine Zvečan

U cilju optimalnog funkcionisanja projekta regionalnog sistema vodosnabdevanja Kosovske Mitrovice, Zvečana i Zubinog Potoka, u procesu jačanja tehničkih kapaciteta, tokom 2020. godine pristupilo se pripremnim radnjama za realizaciju projekata:

 • Napajanje vodom novog rezervoara od 2000 m3 u Zvečanu i objekat crpne stanice, sa ciljem projekta  – obezbeđenje veze postojećih rezervoarskih kapaciteta sa novoizgrađenim.
 • Izgradnja rezervoara pijaće vode u Žerovnici  i izrada cevovoda  do mesta priključka na regionalni vodovod sa razvodom do glavnog priključnog mesta na sekundarnu mrežu, sa ciljem  projekta -obezbeđenje uslova za proširenje kapaciteta rezervoarskog prostora pijaće vode za seoska naselja Žerovnica, Sendo, Banov Do i Doljani i povezivanje regionalnog sistema vodosnabdevanja sa postoećom sekundarnom mrežom.

ZDRAVSTVENO – REKREATIVNI  CENTAR

„RAJSKA BANJA „ U BANJSKOJ

Polazeći od činjenične neraskidive povezanosti naroda i crkve, uloga Kancelarije za KiM Vlade RS i SPC na očuvanju srpskog življa na KiM, potrebe za očuvanjem kulturno-istorijskog nasleđa što predstavlja državni nacionalni interes RS, zajedničke želje Vlade RS i SPC za stvaranjem uslova za održivi opstanak, a imajući u vidu sve aspekte razvoja, krajem 2015. godine potpisan je Tripartitni Sporazum o obnovi termi „Rajska banja“ između Kancelarije za KiM, Eparhije raško-prirenske i opštine Zvečan .

Predmet potpisanog Sporazuma je sadržan u regulisanju prava i obaveza između svih strana, potpisnica Sporazuma u procesu realizacije programa izgradnje i obnove ZRC „Rajska banja“, sa težnjom da se proces održivog razvoja osloni na odgovarajuću upotrebu prirodnih resursa i na savremen pristup investicijama i tehnološkom razvoju, a sve u svrhu jačanja postojećih potencijala, podizanja standarda građana i stvaranja uslova za razvoj ekonomski razvoj zajednice i posebno za razvoj turizma, a sve uz uporedno odvijanje fizičke i duhovne obnove manastira Banjska.

U skladu sa Programom razvoja banje i naselja Banjska, čiji cilj je stavljanje naselja Banjska u turističku funkciju, sticanje sveobuhvatnih uslova da „Rajska banja“ bude sastavni deo sistema banja Republike Srbije i da bude prepoznata na turističkoj mapi Srbije, pristupilo se izradi projektno-tehničke dokumentacije i sprovođenju pojedinačnih aktivnosti sa ciljem obezbeđenja potrebnih kapaciteta za korišćenje prirodnog resursa – termomineralne vode, smeštajnih kapaciteta i pratećih sadržaja, kao i aktivnosti vezanih za infrastrukturno uređenje i stavljanje naselja u turističku funkciju.

Početak radova na obnovi termi, manastira i naselja Banjska je simbolično obeležen otkrivanjem Spomenika vodi u Banjskoj, na dan potpisivanja Sporazuma – 23.decembra 2015. godine.

Tokom 2016. godine i u skladu sa odredbama Sporazuma osnovano je preduzeće „Rajska banja“DOO sa osnovnim ciljem – izgradnjom planiranih kapaciteta u okviru Programa razvoja i intezivirani su radovi na terenu.

Aktivnosti su započete pripremom terena i izgradnjom kompleksa bazena na otvorenom, sa dečjim bazenom i pratećim sadržajima.

Tokom 2017. godine započeta je realizacija izgradnje savremeno opremljenog objekta Spa & Wellness centra spratnosti Pr+1 i bruto površine 547,80 m2, sa prostorima za prijem i pregled korisnika usluga, hidromasažnim kadama, parnim kupatilom, finskom saunom, elektromasažnim krevetima, sanitarnim blokovima i toplom vezom prema zatvorenom plivačkom bazenu smeštenog u objektu površine 371,40m2. U završnoj fazi gradnje obezbeđen je i dodatni prostor za pružanje ugostiteljskih usluga – snack bar.

Prema tehničkoj dokumentaciji i analizi potreba i mogućnosti, bazeni u kompleksu na otvorenom su ispunjeni sanitarnom vodom, dok na prelazu prema zatvorenoj zoni je pozicioniran bazen sa termalnom vodom dimenzija 8,0h6,0m. Funkcionalnom vezom je omogućeno korišćenje i kupanje u otvorenom i zatvorenom prostoru. U objektu zatvorenog bazena, pored plivačkog bazena dimenzija 8,0 h12,3 m se nalaze i dva hidromasažna đakuzija.

Tokom 2018. godine su započeti radovi na izgradnji objekta – Vizitorski centar sa restoranom i apartmanskim smeštajnim kapacitetima, spratnosti Sut+Pr+1+Pk, bruto površine 1.576,06 m2. Objekat sadrži holski prostor, recepciju, restoran sa pratećim sadržajima (kuhinjom i ostavama), apartmanima i studijima, prostorom za upravu objekta, vertikalnim i horizontalnim komunikacijama, sanitarnim blokovima i pomoćnim sadržajima (garažom, kotlarnicom i vešernicom). Objekat sadrži ukupno 14 smeštajnih jedinica – apartmana/studija. Arhitektonsko i prostorno rešenje u objektu omogućava i korišćenje prostora u prizemlju u višenamenske svrhe – za potrebe organizacije kulturnih događaja i različitih oblika edukacija.

Infrastrukturno uređenje

U cilju unapređenja infrastrukturnih uslova u naselju Banjska, radi sprovođenja  programa sveobuhvatnog razvoja naselja Banjska,  kao i radi doprinosa turističkom i ekonomskom razvoju naselja.

Infrastrukturno uređenje i stavljanje naselja Banjska u turističku funkciju je sprovedeno kroz dve faze u periodu od 2019-2020. godine. Cilj sprovođenja kompleksnih aktivnosti u okviru infrastrukturnog uređenja u prvoj fazi realizacije je obuhvatio radove  na revitalizaciji postojećeg sistema vodosnabdevanja u naselju, pojačanju snabdevanja termalnom vodom, dogradnji kanalizacione mreže, rekonstrukciji delova niskonaponske elektromreže i javnoj rasveti, uređenju saobraćajnih i javnih površina.

Tokom prve i druge faze infrastrukturnog uređenja u skladu sa ciljevima realizovane su aktivnosti na parternom uređenju oko objekta Vizitorskog centra, izgradnji pešačke staze sa vidikovcem u okviru kompleksa „Rajska banja“ (duž parcele Vizitorskog centra), rekonstrukciji lokalnog vodovoda u naselju Banjska, kablovskoj kanalizaciji i raspletu niskonaponske elektro mreže u kompleksu „Rajska banja“, izgradnji potpornog zida na parceli Vizitorskog centra, parternom uređenju pešačke zone, izgradnji lokala u suterenu Vizitorskog centra, uređenju javnih površina sa komunalnim uređenjem preliva tople vode od izvora do Vizitorskog centra, izgradnji zajedničkih fukcija u kompleksu „Rajska banja“ – povećanju kapaciteta grejanja za celokupan kompleks i opremanju kuhinje u Vizitorskom centru, kao i dodatnom opremanju i stavljanju u funkciju izgrađenog vizitorskog centra,opremanju TO Zvečan i podizanje nivoa opremljenosti apartmana i soba, parternom uređenju trga sa fontanom i kolonadama.

Garni spa hotel

Nakon sprovedenih brojnih aktivnosti radi stvaranja infrastrukturnih uslova, formiranja kompleksa otvorenih bazena, Spa&Wellness kapaciteta, izgradnje Vizitorskog centra i ostalih pratećih aktivnosti u naselju Banjska, ustanovljena je potreba za jačanjem smeštajnih kapaciteta.

Sa tim ciljem pristupilo se izradi projektno-tehničke dokumentacije. Prva faza realizacije projekta izgradnje objekta garni spa hotela je u toku. Objekat je  spratnosti Sut+Pr+1+Pk sa ukupnom bruto površinom od 1332 m2 i sa smeštajnim kapacitetima u formi četiri apartmana i deset studija i pratećim sadržajima (hol, recepcija, lobi, restoran, prihvatna kuhinja, sanitarni blok, vertikalna i horizontalna komunikacija, tehnički prostor).

POVRATNIČKO NASELJE „SUNČANA  DOLINA“

Imajući u vidu potrebu za stvarnjem preduslova za za održivi opstanak i ostanak na području AP KiM, kao i Plan unapređenja položaja srpskog i nealbanskog stanovništva, Kancelarija za KiM je uz svesrdnu podršku Vlade RS, 2015. godine pristupila podrobnoj analizi i izboru odgovarajuće lokacije za izgradnju povratničkog naselja, a potom i izradi programsko-urbanističkog koncepta naselja. Na osnovu raspoložive planske dokumentacije – Plana detaljne regulacije naselja Mali Zvečan, naselje „Sunčana dolina“ locirano na teritoriji opštine Zvečan, u planskim okvirima navedenog dokumenta, a na površini  od 14,70 ha.

U uslovima u kojima nije ostvariv povratak interno raseljenih porodica u rodna ili mesta prethodnog boravka, značajno je da je opština Zvečan prepoznata kao odgovarajuća sredina sa prihvatljivim karakteristikama za nastavak života i rada povratničkih porodica na prostoru Kosova i Metohije.

Sveobuhvatna podrška realizaciji izgradnje povratničkog naselja „Sunčana dolina“ pružena je i od strane SPC i Eparhije raško-prizrenske i kosovsko-metohijske. Kancelarija za KiM, Eparhija raško-prizrenska i opština Zvečan su 12. jula 2015. godine potpisale Sporazum o izgradnji naselja „Sunčana dolina“ kojim su stvoreni uslovi za realizaciju novog koncepta povratka interno raseljenih lica na Kosovo i Metohiju.

Lokacija je omogućila dominantan oblik individulne gradnje sa visokim stepenom insolacije za sve stambene objekte.

Početni radovi su se odnosili na infrastrukturno obezbeđenje – saobraćajnice i pristupne staze, energetske i elektro instalacije, kao i instalacije vodovoda i kanalizacije i odvođenje atmosferskih voda.

Urbanistička i projektno-tehnička dokumentacija je obuhvatila  prostor za izgradnju oko 300 stambenih jedinica u objektima projektovanim uz upotrebu elemenata tradicionalne narodne arhitekture , kao i pratećim objektima sa svim neophodnim sadržajima za potrebe stanovnika naselja, odnosno kompleksa: prostor za društvene aktivnosti, prostor uslužno-tržnog centra, prostor ambulante, objekat dečje ustanove i crkvu.

Izgradnja stambenih objekata je sprovedena u više faza u skladu sa dinamikom finansiranja.

Tokom šest faza izgradnje izgrađeno je:

 • Prva faza – 19 stambenih objekata sa 30 stambenih jedinica;
 • Druga faza – 22 stambena objekta sa 44 stambene jedinice;
 • Treća faza – 14 stambenih objekata sa 28 stambenih jedinica;
 • Četvrta faza – 32 stambena objekta sa 57 stambenih jedinica;
 • Peta faza – 15 stambenih objekata sa 46 stambenih jedinica i
 • Šesta faza  – 9 stambenih objekata sa 46 stambenih jedinica, čija je realizacija u toku.
 • U toku su i pripremne aktivnosti za početak realizacije sedme faze izgradnje koja obuhvata 7 stambenih objekata sa 32 stambene jedinice.

Izgradnja objekta dečje ustanove je započeta u okviru treće faze radova.

Petom i šestom fazom radova obuhvaćene su i aktivnsoti na spoljnom uređenju oko objekata i uređenju javnih površina i platoa.

U kompleksu naselja započeto je sa izgradnjom crkve, a 09. juna 2020. godine osveštani su temelji novog pravoslavnog hrama posvećenog Svetom kralju Stefanu Dečanskom.

IZGRADNJA OBJEKTA TV „MOST“

Sa ciljem obezbeđenja uslova i jačanja kapaciteta za kvalitetno i pravovremeno informisanje naše javnosti na prostoru KiM, jasne potrebe za stvaranje kvalitetnih i savremenih tehničkih uslova za rad i funkcionisanje JP „TV Most“, pristupilo se procesu analize potreba i uslova za izgradnju novog poslovnog prostora medijske kuće. 

Vlada RS je, imajući razumevanja za potrebe našeg stanoviništva i institucija koje funkcionišu na prostoru KiM, obezbedila sredstva za izgradnju prostornih  kapaciteta, a dodatnim projektom obuhvaćeno je i finansiranje opremanja objekta savremenom digitalnom opremom za potrebe TV Most-a i Radija Kosovska Mitrovica.

Svrsishodnost i zaštita prava na informisanost Srba sa Kosova i Metohije u periodu od osnivanja televizije – 2002. godine do danas, oslikana  je i utemeljena kroz reč, stav i i prenetu informaciju sa kanala koje pokriva TV Most sa svojim dopisništvima. Očigledno dosadašnje  poslovanje  u  neprimerenim i neodgovarajućim  rada TV „Most“ ,   koja čini okosnicu informisanja na Kosovu i Metohiji, izgrađenog autoriteta i  sa prepoznatljivim programom i nominalnim auditorijumom na svom kanalu i kanalima modernih komunikacija na prostoru KiM, Srbije i okruženja,  a radi podizanja nivoa i kvaliteta informisanosti, kao i činjenica da TV Most već niz godina organizuje svoje poslovanje u Zvečanu, predstavili su osnov za izbor lokacije za izgradnju novog objekta na prostoru naše opštine, konkretno u okviru povratničkog naselja „Sunčana dolina“.

Objekat je projektovan na osnovama  standardnog i klasičnog  pristupa izgradnji namenskog poslovnog objekta, uz prilagođavanje uslovima lokacije i okruženja, funkcionalno i arhitekstonski uz poštovanje tehničko-tehnoloških potreba  medija, definisanih okvira razvoja u skladu sa trendovima i brzinom razvoja komunikacija i prenosa informacija.

Specifičnost objekta je sadržana u pogledu primene digitalnog prenosa signala, odgovarajuće namene svih potrebnih instalacija i tehničkom rešenju antenskih stubova, kao i u pogledu obezbeđenja ostalih prostornih potreba medijske kuće – funkcionalnih TV studija i radijskih studija za proizvodnju i emitovanje programskih sadržaja, režije, montaže, arhiviranja istorijske građe, skladištenja osetljive tehničke opreme i scenografije.

Građevinski radovi na izgradnji objekta spratnosti Sut+Pr+1 i površine 2.730 m2 su u toku.

PLANIRANA INVESTICIONA ULAGANJA

Opština Zvečan planira da u narednom periodu nastavi sa tendencijom razvoja i sa kontinuiranom dinamikom realizacije projekata koji će pospešiti infrastrukturni, socijalni i ekonomski razvoj opštine i podići stepen standarda građana na viši nivo.

U tom kontekstu opština je radila i na pripremi predloga prioritetnih projekata za tekuću godinu, a ima i osmišljen putokaz za dugoročniji (višegodišnji) period, kada se radi o planiranim projektima.

*

U okviru izgradnje stambenih kapaciteta postoji kontinuitet u izgradnji stambenih objekata u okviru povratničkog naselja „Sunčana dolina“ kroz realizaciju sedme faze, kao i kroz sprovođenje parcelacije, izrade ograde kompleksa i izgradnje sportskih terena.

Kada je reč o izgradnji kolektivnih stambenih objekata, u tekućoj godini akcenat je na seoskim naseljima, radi obezbeđenja stanova za porodice sa decom i stvaranja uslova za njihov život i rad u toj sredini – u sredinama sa postojećim dobrim uslovima za školovanje i pružanje primarne zdravstvene zaštite, kao i  infrastrukturnim uslovima. U narednom periodu će se nastaviti sa ovim oblikom stvaranja novih stambenih kapaciteta za domicilno stanovništvo.

*

Planiran je i nastavak investicionih  ulaganja radi jačanja infrastrukturnih i turističkih kapaciteta u okviru „Rajske banje“ i naselja Banjska. Plan obuhvata realizaciju druge faze izgradnje garni spa hotela sa stacionarnim sadržajem i stvaranjem uslova za jačanje zdravstvenog turizma, a zatim i projekte opremanja objekta hotela i parternog uređenja. 

Realizacijom projekta regulacije Banjske reke, koja kao bujična voda svojim srednjim tokom protiče kroz gusto naseljeni deo naselja Banjska, a desnom obalom se u jednom delu oslanja i na kompleks ZRC „Rajska banja“ , regulisalo bi se korito i obale vodotoka  u deonici dužine 1.700 m i time bi se obezbedila zaštita od izlivanja i plavljenja, zaštita stambenih i poslovnih objekata, zaštita objekta osnovne škole, kao i uređenje šetališne zone u pojasu Banjske reke i izgradnju kolsko-pešačkih prelaza preko reke sa obezbeđenjem pristupa do objekta garni spa hotela.

Planirano je i jačanje infrastrukturnih kapaciteta sa realizacijom projekta izgradnje priključka novoizgrađene saobraćajnice sa postojećim pristupnim putem, čime će se steći mogućnost kvalitetne saobraćajne organizacije u naselju i dugoročno posmatrano – stvaranje uslova za nastavak arheoloških istraživanja u zoni zaštite manastira Banjska.

*

U okviru infrastrukturnog razvoja na teritoriji opštine planirani su i projekti sanacije gradskog trga i parternih uređenja oko izgrađenih stambenih objekata i objekata koji su u fazi izgradnje, kao i parternih uređenja javnih prostora.

Putna infrastruktura će biti kvalitetnija i opremljenija po realizaciji planiranih projekata rekonstrukcije i asfaltiranja ulica u naselju Zvečan, puta prema naselju Mali Zvečan i puta Žitkovac – Grabovac. Nastaviće se u kontinuitetu sa projektima rekonstrukcije mreže nekategorisanih puteva. Pojačanom stepenu bezbednosti u saobraćaju doprineće projekti izgradnje trotoara u ulici Kralja Petra i obezbeđenja vertikalne i horizontalne signalizacije u ulici Kralja Milutina, kao visoko frekventnim ulicama u naselju.

*

Sa ciljem poboljšanog elektrosnabdevanja na teritoriji opštine planira se rekonstrukcija niskonaponskih mreža u gusto naseljenim sredinama.

*

Nastaviće se sa ulaganjem u razvoje poljoprivrede putem realizacije brojnih programa podržanih od strane Vlade RS i Kancelarije za KiM, koji će obezbediti jačanje izgrađenih poljoprivrednih kapaciteta seoskih gazdinstava i doprineti održivom opstanku i ekonomskom razvoju na teritoriji naše opštine.

Povezani članci

Skip to content